Godziny otwarcia

Biblioteka zaprasza          

PONIEDZIAŁEK 8.00  -  14.00
WTOREK 8.00  -  14.00
ŚRODA 8.00  -  14.00
CZWARTEK 8.00  -  14.00
PIĄTEK 8.00  -  14.00


We wtorki odbywają się zajęcia Klubu Przyjaciół Książki.

Uczniowie klas I-III biorą udział w zajęciach głośnego czytania w poniedziałki, środy i czwartki.


Regulamin biblioteki szkolnej

 

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.
 4. Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki lub czasopisma na okres trzech tygodni.
 6. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 7. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 8. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 10. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych.
 11. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do korzystania z Internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych, przeglądania programów multimedialnych, przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerach
 12. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych

 

 1. Podręczniki są własnością szkoły i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki na okres danego roku szkolnego.
 3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 4. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów danej klasy.
 5. Rodzic podpisem potwierdza: zapoznanie się z niniejszym regulaminem, wypożyczenie podręcznika i przekazanie materiałów ćwiczeniowych.
 6. Uczniowie są zobowiązani do zwrotu podręczników najpóźniej w ostatnim tygodniu nauki przed zakończeniem roku szkolnego.
 7. Nadzór nad terminowym zwrotem podręczników sprawuje wychowawca klasy i nauczyciel bibliotekarz.
 8. Podczas zwrotu podręczników nauczyciel bibliotekarz i wychowawca klasy dokonują oględzin podręczników, określając stopień ich zużycia.
 9. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź zagubienia podręcznika rodzice ucznia zobowiązani są do zwrotu kosztów ich zakupu.
 10. W przypadku przejścia ucznia w trakcie trwania roku szkolnego do innej szkoły podręcznik podlega zwrotowi do biblioteki szkolnej.
 11. Uczniowie są zobowiązani do: używania podręcznika zgodnie z przeznaczeniem, troski o jego walory estetyczne m.in. poprzez jego obłożenie, niedokonywania w podręczniku żadnych wpisów długopisem, kredką, flamastrem itp.
 12. Podręcznik jest przeznaczony do użytku przez kolejne trzy roczniki uczniów.


Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 811)