Szkoła Podstawowa im. Unitów Drelowskich w Drelowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp.drelow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
– dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Ułatwienia na stronie internetowej

– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
– skala szarości, podświetlane linki
– mapa strony – w prawym dolnym rogu.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Emilia Kowalczuk, sp.drelow@vp.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 83 372 00 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli. Do budynku prowadzą 3 wejścia główne, w tym jedno wejście od strony hali oraz dwa wejścia ewakuacyjne przy hali. Wszystkie trzy wejścia od strony hali posiadają podjazd dla wózków inwalidzkich. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W obiekcie nie ma również toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. W części budynku znajdują się szerokie korytarze. Budynek nie posiada wind.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku szkoły może wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć. Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego