Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Drelowie działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 425, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z regulaminem ustalonym przez siebie (który nie może być sprzeczny z Ustawą o systemie oświaty).
W szkole Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów.
W skład Rady Rodziców wchodzą: wszyscy przedstawiciele rad klasowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu uczniów danego oddziału.Składka na Radę Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Drelowie uchwaliła wysokość składki dokonywanej przez rodziców i prawnych opiekunów na rzecz Rady Rodziców wg następujących zasad:

1. za jedno dziecko w szkole - 40 zł - na cały rok szkolny

2. za drugie i trzecie dziecko w szkole - 30 zł - na cały rok szkolny

3. za czwarte i kolejne dziecko - zwolnione z opłaty na Radę Rodziców

4. Istnieje możliwość rozłożenia wpłaty na dwie części

     I semestr - 20 zł

     II semestr - 20 zł

Konto Rady Rodziców

Numer konta Rady Rodziców


60 8039 0006 0011 0100 0233 0001