Samorząd Uczniowski pełni istotną rolę w życiu szkoły. Podstawą jego działania jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Prawo to mają wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni wspólnie tworzą samorząd. Każdy uczeń ma więc prawo do podejmowania inicjatyw, proponowania własnych pomysłów na aktywność i angażowanie kolegów i koleżanek w różnego rodzaju przedsięwzięcia. Jeśli więc ktoś z was ma jakieś propozycje i chęć działania zapraszamy do kontaktowania się z reprezentującym was zarządem (Radą Uczniowską) lub opiekunem Samorządu panią Joanna Kieczka. Rozważymy każdy pomysł i zachęcamy do ich zgłaszania.

Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest:

a) uczenie się samorządności i demokratycznych zasad współżycia,

b) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych ( w tym niesienia pomocy potrzebującym),

c) wyzwolenie inicjatywy i pomysłowości uczniów,

d) uczenie współdziałania, odpowiedzialności, tolerancji oraz zdrowej rywalizacji,

e) organizacja życia szkolnego, umożliwiająca zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

Uczniowie mają prawo do wyrażania opinii w ważnych sprawach dotyczących szkoły. Poprzez udział w Samorządzie każdy uczeń powinien poczuć się częścią szkolnej wspólnoty i mieć świadomość własnego wpływu na rzeczywistość. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją, a także rozwija w uczniach poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro oraz umożliwia realizację ich pasji i zainteresowań. Samorząd Uczniowski powinien dbać, aby uczniowie czuli się w szkole dobrze, aby ich codzienne życie szkolne było ciekawe i urozmaicone.

 

Rada Uczniowska w roku szkolnym 2014/2015

Przewodniczący Samorządu – Nikola Weresińska kl VI

Zastępca – Beata Łajtar kl. VI

Członkowie: Dominika Uzdowska

Maria Kossak

Opiekun: Joanna Kieczka


 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

"INICJATYWA"

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Drelowie

rok szkolny 2014/2015

„ …Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła…”

W szkole podstawowej dzieci po raz pierwszy spotykają się z pojęciem samorządności, czyli z możliwością współdziałania, współtworzenia „rodziny” szkolnej i współpracy z nauczycielami. Na tym etapie kształcenia uczniowie zostają wdrożeni do samodzielności, zapoznani z możliwościami tworzenia, współpracy, dialogu, z umiejętnością dążenia do dobra wspólnego oraz z uświadamianiem sobie ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych.

Samorząd uczniowski to jeden z organów szkoły. Każdy uczeń danej szkoły, jest również członkiem jej samorządu uczniowskiego. Członkami samorządu są wszyscy uczniowie, niezależnie od klasy, w której się uczą, wieku, ocen z przedmiotów czy ocen z zachowania. Uczniowie wybierają spośród siebie organy przedstawicielskie.

Aktywny samorząd uczniowski to ważny element wychowania dzieci i młodzieży. Przygotowanie uczniów do życia we współczesnym świecie jest trudnym zadaniem spoczywającym na nauczycielach i wychowawcach. Działalność samorządu uczniowskiego to praca zespołowa wielu nauczycieli i dużej części społeczności uczniowskiej. Kształtuje i utrwala odpowiedzialność za otoczenie, rozwija świadomy udział w życiu publicznym, zwiększa rolę samorządności uczniów, motywuje uczniów do twórczej pracy na rzecz społeczności lokalnej, uczy szacunku dla dobra wspólnego i przygotowuje do życia w społeczności lokalnej i w państwie

W dążeniu do realizacji zadań grupy istotną rolę odgrywa własna inicjatywa, własne poczynania rozbudzające poczucie odpowiedzialności i sprawczości.

Cele Samorządu Uczniowskiego:

- Reprezentowanie ogółu uczniów.

- Organizowanie uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy i szkoły.

- Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

- Kształtowanie cech osobowości uczniów do samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności.

- Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

- Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

- Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, projektowania i organizowania uroczystości szkolnych, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów

- Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

- Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.

- Rozwój zainteresowań.

-Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.

-Przygotowanie uczniów do udziału w demokratycznych wyborach.

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

- współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,

- redagowanie szkolnej gazetki,

- organizowanie dyskotek szkolnych,

- organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,

- zachęcenie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy i reprezentowanie dobrego imienia szkoły,

- prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem komputera oraz tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.

- reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę,

- pomoc uczniom w nauce,

- przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb ogółu społeczności uczniowskiej

- rozstrzyganie sporów koleżeńskich, zapobieganie konfliktom - uczestniczenie w ich rozwiązywaniu.

- dbanie o dobre imię i honor szkoły.I

- informowanie całej społeczności szkolnej o problemach i wydarzeniach szkolnych (apele, lekcje wychowawcze, spotkania).

Roczny program pracy Samorządu Uczniowskiego

MIESIĄC

ZADANIA

CEL

WRZESI

 

Wybory opiekuna samorządu uczniowskiego

 

 

10

PAŹDZIERNIK

Zorganizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego:

- ogłoszenie kampanii wyborczej, prezentacja programów wyborczych.

-wybory władz samorządu

Organizacja pracy Samorządu

-uruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego

-opracowanie planu pracy

-posiedzenie przedstawicieli SU

Dzień Edukacji Narodowej

- przygotowanie części artystycznej "Gala Złote Jabłka"

- przekazanie życzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi

Rozwijanie samorządności,

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów.

Integracja społeczności uczniowskiej.

Przybliżenie zasad demokracji, wykształcanie postaw patriotycznych.

Zapoznanie ze strukturą i zadaniami samorządu.

Kształtowanie umiejętności przygotowania odpowiednich materiałów, dekoracji.

Współuczestnictwo w organizowaniu uroczystości szkolnej.

Dostrzeżenie potrzeby docenienia pracy nauczyciela i innych pracowników szkoły.

Uczenie współpracy z innymi.

Rozwijanie poczucia wdzięczności.

LISTOPAD

Rozpoczęcie akcji "Szczęśliwy Numerek"

-losowanie numerka i wywieszanie go na tablicy S.U.

Udział w obchodach Święta Niepodległości

- udział w gminnych Uroczystościach 96. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Łózkach

Kształtowanie umiejętności korzystania ze swoich praw i przywilejów.

Uczestnictwo w organizowaniu społeczności uczniowskiej.

Kształtowanie umiejętności planowania życia i pracy szkoły oraz prowadzenia działalności informacyjnej z wykorzystaniem gabloty samorządu.

Kształtowanie postawy patriotycznej, wzmacnianie uczuć patriotycznych.

Poszerzanie ogólnej wiedzy o Polsce oraz wiedzy z zakresu historii i kultury narodu.

GRUDZIEŃ

Udział w akcji charytatywnej fundacji "Pomóż i Ty"

-rozprowadzanie kalendarzyków i pomocy dydaktycznych

Boże Narodzenie

-wykonanie gazetki ściennej o tematyce świątecznej

-wykonanie kartek świątecznych

Cotygodniowe spotkania z opiekunem samorządu.

-dyskusje na tematy szkolne, inicjowanie pomysłów do realizacji.

Dostrzeganie potrzeb innych.

Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych.

Kształtowanie właściwej postawy społecznej

Zachęcanie do działania na rzecz społeczności szkolnej, pobudzanie do wyrażania uczuć.

Zachęcanie do inicjatywy, rozwijanie pomysłowości, aktywności i odpowiedzialności.

STYCZEŃ

Dzień Babci i Dzień Dziadka

- wykonanie i rozprowadzanie kartek okolicznościowych wykonanych przez uczniów

-gazetka okolicznościowa

Cotygodniowe spotkania z opiekunem samorządu.

-dyskusje na tematy szkolne, inicjowanie pomysłów do realizacji.

Rubryka SU w gazetce szkolnej

-redagowanie artykułu dotyczącego pracy samorządu

Rozwijanie zainteresowań i aktywności twórczej. Wdrażanie zasad dobrego wychowania, rozpowszechnianie miłego zwyczaju okazywania wdzięczności.

Zachęcanie do podejmowania inicjatywy, rozwijanie pomysłowości, aktywności i odpowiedzialności.

Rozwijanie zainteresowań, kształtowanie umiejętności podsumowywania i zdawania relacji z pracy samorządu, angażowanie młodzieży do aktywności.

LUTY

Walentynki

- wykonywanie i rozprowadzanie kartek walentynkowych

- zorganizowanie poczty walentynkowej

- przygotowanie skrzynki na listy i kartki

- dostarczenie walentynek

Cotygodniowe spotkania z opiekunem samorządu.

-dyskusje na tematy szkolne, inicjowanie pomysłów do realizacji.

Rubryka SU w gazetce szkolnej

-redagowanie artykułu dotyczącego pracy samorządu

Rozwijanie zainteresowań, zachęcanie do aktywności twórczej

Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć.

Kształtowanie umiejętności współpracy.

Wdrażanie zasad dobrego wychowania, rozpowszechnianie miłego zwyczaju okazywania sympatii.

Wyczulenie na takt i kulturę w pisaniu życzeń.

Zachęcanie do podejmowania inicjatywy, rozwijanie pomysłowości, aktywności i odpowiedzialności.

Rozwijanie zainteresowań, kształtowanie umiejętności podsumowywania i zdawania relacji z pracy samorządu, angażowanie młodzieży do aktywności.

MARZEC

Dzień kobiet

-złożenie życzeń wszystkim dziewczynkom i paniom naszej szkoły

-wręczenie upominków

-gazetka tematyczna

SKRZYNKA ZAUFANIA

- przygotowanie skrzynki przez którą uczniowie będą mogli dzielić się swoimi problemami i uzyskać pomoc ze strony psychologa i samorządu

Pierwszy dzień wiosny

-powitanie wiosny

-gazetka tematyczna

WIELKANOC

-gazetka tematyczna

-życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły

 

Kiermasz Wielkanocny

- przygotowanie kartek, ozdób i stroików wielkanocnych

-prezentacja i sprzedaż produktów przygotowanych przez uczniów

Cotygodniowe spotkania z opiekunem samorządu.

-dyskusje na tematy szkolne, inicjowanie pomysłów do realizacji.

Rubryka SU w gazetce szkolnej

-redagowanie artykułu dotyczącego pracy samorządu

 

Zapoznanie z tradycją.

Kształtowanie właściwej postawy społecznej, doskonalenie mocnych stron, kształtowanie kreatywności i inicjatywy.

Kształtowanie szacunku do kobiet.

Kształtowanie zdolności empatii, poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka i świadomości wpływu na innych. Kształtowanie postaw prospołecznych, umiejętności radzenia sobie z problemami.

Współdecydowanie o doborze zabaw.

Współuczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły.

Rozbudzanie przedsiębiorczości.

Rozwijanie zainteresowań i aktywności twórczej.

Angażowanie społeczności szkolnej do pracy na rzecz szkoły.

Zachęcanie do podejmowania inicjatywy, rozwijanie pomysłowości, aktywności i odpowiedzialności.

Rozwijanie zainteresowań, kształtowanie umiejętności podsumowywania i zdawania relacji z pracy samorządu, angażowanie młodzieży do aktywności.

KWIECIEŃ

Wiosenne porządki, ogłoszenie konkursu na „Najbardziej zadbaną salę lekcyjną”:

- monitorowanie czystości w klasach, wybór najładniejszej klasy w szkole

 

Profilaktyka palenia tytoniu

-gazetka tematyczna "Skutki palenia tytoniu"

 

Cotygodniowe spotkania z opiekunem samorządu.

-dyskusje na tematy szkolne, inicjowanie pomysłów do realizacji

-omówienie problemów zgłoszonych przez skrzynkę zaufania

Rubryka SU w gazetce szkolnej -redagowanie artykułu dotyczącego pracy samorządu

Dbanie o porządek w klasie.

Wyzwalanie poczucia odpowiedzialności za czystość w klasie, dbania o mienie szkoły.

Kształtowanie postawy odpowiedzialności i pracy na rzecz społeczności.

Działania na rzecz profilaktyki uzależnień.

Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia

Zachęcanie do podejmowania inicjatywy, rozwijanie pomysłowości, aktywności i odpowiedzialności.

Rozwijanie zainteresowań, kształtowanie umiejętności podsumowywania i zdawania relacji z pracy samorządu, angażowanie młodzieży do aktywności.

MAJ

Dama i Gentelman Roku

- zorganizowanie konkursu szkolnego na damę i gentelmana szkoły

Cotygodniowe spotkania z opiekunem samorządu.

-dyskusje na tematy szkolne, inicjowanie pomysłów do realizacji.

Rubryka SU w gazetce szkolnej

-redagowanie artykułu dotyczącego pracy samorządu,

-omówienie problemów zgłoszonych przez skrzynkę zaufania

Dzień Matki

-wykonanie i rozprowadzanie kartek okolicznościowych i drobnych upominków

-gazetka tematyczna

 

Kształtowanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole i w towarzystwie.

Propagowanie prawidłowych wzorców zachowania

Zachęcanie do podejmowania inicjatywy, rozwijanie pomysłowości, aktywności i odpowiedzialności.

Rozwijanie zainteresowań, kształtowanie umiejętności podsumowywania i zdawania relacji z pracy samorządu, angażowanie młodzieży do aktywności.

Rozwijanie zainteresowań i aktywności twórczej. Wdrażanie zasad dobrego wychowania, rozpowszechnianie miłego zwyczaju okazywania wdzięczności.

CZERWIEC

Dzień Dziecka

 - udział i współorganizacja obchodów Dnia Dziecka w szkole

 

Dzień Ojca

-wykonanie i rozprowadzanie kartek okolicznościowych i drobnych upominków

-gazetka tematyczna

 

Cotygodniowe spotkania z opiekunem samorządu.

-dyskusje na tematy szkolne, inicjowanie pomysłów do realizacji.

-omówienie problemów zgłoszonych przez skrzynkę zaufania

Rubryka SU w gazetce szkolnej

-redagowanie artykułu dotyczącego pracy samorządu

Pożegnanie klasy VI

-przygotowanie drobnych upominków

Kiermasz podręczników szkolnych

Zorganizowanie kiermaszu podręczników szkolnych.

 

Współuczestnictwo w organizowaniu uroczystości szkolnej.

Współpraca rówieśnicza.

Rozwijanie zainteresowań i aktywności twórczej. Wdrażanie zasad dobrego wychowania, rozpowszechnianie miłego zwyczaju okazywania wdzięczności.

Zachęcanie do podejmowania inicjatywy, rozwijanie pomysłowości, aktywności i odpowiedzialności.

Rozwijanie zainteresowań, kształtowanie umiejętności podsumowywania i zdawania relacji z pracy samorządu, angażowanie młodzieży do aktywności.

umożliwienie sprzedaży i zakupu używanych podręczników uczniom ze szkoły podstawowej

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym

2014/2015.

Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku

szkolnym 2014/2015.

Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.