ROCZNY PLAN PRACY

SZKOLNEGO ZESPOŁU DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Zadania:

1. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanych w szkole programów: wychowawczych i profilaktyki.

2. Ustalanie zagrożeń bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym.

3. Współpraca z rodzicami i środowiskiem na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu.

4. Propagowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

5. Dokumentowanie działań.

6. Doskonalenie własne.

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

REALIZATORZY

1. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanych w szkole programów: wychowawczego i profilaktyki.

Zidentyfikowanie

wszystkich podmiotów do

współpracy mającej na celu

poprawę bezpieczeństwa w

szkole.

wrzesień

Dyrektor szkoły,

Zespół ds. bezpieczeństwa:

Marcin Michalczuk

Agnieszka Daniluk

Joanna Kieczka

Magdalena Maksymiuk

Elżbieta Krzymowska

Analiza dokumentów regulujących pracę szkoły, wyodrębnienie zadań dotyczących bezpieczeństwa w szkole.

październik/listopad

Zespół

ds. bezpieczeństwa w szkole

Dzielenie się wiedzą o

mechanizmach zachowań

ryzykownych z nauczycielami,

uczniami i rodzicami.

cały rok

Zespół

ds. bezpieczeństwa w szkole

Organizowanie zajęć w terenie: skrzyżowanie, przejście dla pieszych, kolumna pieszych kl. I­-III.

Pogadanki z policjantem, kl. I-VI.

Pogadanki na godzinie z wychowawcą kl. I-VI.

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.

Cały rok

Wg harmonogramu

Wychowawcy,

Zespół

ds. bezpieczeństwa w szkole

Nauczyciel zajęć technicznych.

Filmy edukacyjne.

Przygotowanie i udział w konkursach.

Scenki ramowe.

Cały rok

Zespół

ds. bezpieczeństwa w szkole

Nauczyciele

2. Ustalanie zagrożeń bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym.

Zebranie opinii w sprawie problemów dotyczących bezpieczeństwa w szkole:

- przeprowadzenie rozmów z nauczycielami, uczniami i rodzicami,

- zebranie opinii od uczniów w ramach dyskusji na godzinach wychowawczych,

- zebranie opinii od rodziców na zebraniach rodzicielskich

-

październik/listopad

Wychowawcy,

Zespół

ds. bezpieczeństwa w szkole

Monitorowanie

podejmowanych działań oraz

dokonywanie ewaluacji.

styczeń/luty

czerwiec

Zespół

ds. bezpieczeństwa w szkole

3. Współpraca z rodzicami i środowiskiem na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu.

Współpraca z rodzicami uczniów, jak również z samymi uczniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole.

Pedagogizacja rodziców na temat przyczyn przemocy w szkole oraz sposobów radzenia sobie z nią.

cały rok

Wychowawcy,

Zespół

ds. bezpieczeństwa w szkole

Organizowanie spotkań z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej.

cały rok

Wychowawcy,

Zespół

ds. bezpieczeństwa w szkole

Przedstawienie rodzicom procedury uzyskania karty rowerowej, zapoznanie z konsekwencjami jej braku.

cały rok

Nauczyciel zajęć technicznych

4. Propagowanie problematyki bezpieczeństwa wśród uczniów.

Koordynowanie działań wychowawczych

w zakresie bezpieczeństwa w

ramach realizowanego

szkolnego Programu

Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki.

cały rok

Zespół

ds. bezpieczeństwa w szkole

Organizacja kampanii informacyjnej na temat bezpieczeństwa:

-gablota informacyjna,

-udostępnienie adresów placówek działających na rzecz bezpieczeństwa uczniów.

Edukacja młodzieży

podczas zajęć lekcyjnych lub

na apelach szkolnych na temat zachowań ryzykownych.

cały rok

Zespół

ds. bezpieczeństwa w szkole

5. Dokumentowanie działań.

Gromadzenie dokumentacji z bieżących działań.

Przedstawienie rocznego

sprawozdania z działań na

posiedzeniu Rady

Pedagogicznej.

cały rok

Zespół

ds. bezpieczeństwa w szkole

6. Doskonalenie własne.

Udział w szkoleniach i kursach dotyczących bezpieczeństwa.

cały rok

Zespół

ds. bezpieczeństwa w szkole

 

Ewaluacja:

 

*Analiza ilościowa i jakościowa wyników konkursów.

*Analiza wyników egzaminu na kartę rowerową.

*Wystawy i ekspozycje prac uczniowskich i wyników konkursów.

*Przestrzeganie regulaminów dotyczących bezpieczeństwa uczniów.